سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت م
رضا عرفانزاده – استادیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
جواد معتمدی – استادیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

حفاظت همه جانبه از اکوسیستم های مرتعی مستلزم مدیریت بر مبنای حفظ و نگهداری از تنوع گونه ای موجود در آنهاست. مقدار ماده آلی خاک یکی از شاخص های مهم کیفیت خاک محسوب می شود. ذخایر لبایل مواد آلی به عنوان شاخص خوبی از کیفیت خاک که بیشتر به تغییرات عملیات مدیریتی حساس می باشد، می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. تحقیق حاضر با هدف بررسی کربن آلی ذره ای (POM-C) به عنوان شاخص ارزیابی تاثیر مدیریت های پوشش گیاهی در سه تیپ گیاهی در حوزه خانقاه سرخ ارومیه صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که کربن آلی ذره ای در تیپ جاشیر-چوبک(%۰٫۲۹) نسبت به تیپ های چوبک-درمنه(%۰٫۲۰) و پرند-آویشن(%۰٫۱۵) دارای بیشترین کربن ذره ای می باشد این در حالی است که میزان کربن آلی در این عمق در درتیپ چوبک- درمنه(%۱٫۳۹۰) نسبت به تیپ های جاشیر-چوبک(%۰٫۹۵) و تیپ پرند- آویشن (%۰٫۵۷۵) متغیر می باشد. بنابراین داشتن اطلاعات از تغییرات اجزاء ماده آلی خاک و توزیع خاکدانه ها برای موفقیت در مدیریت پوشش گیاهی و جلوگیری از پدیده بیابان زایی و تعیین گرایش کیفیت خاک از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.