سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد محمودی سورستانی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرحوم رضا امیدبیگی – استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر کمیت و کیفیت اسانس گل مکزیکی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سطوح رطوبتی آبیاری کامل ( ۱۰۰ % ظرفیت زراعی)، تنش آبی ملایم ( ۸۵ % ظرفیت زراعی)، تنش آبی متوسط %۷۰ ظرفیت زراعی)، تنش شدید ( ۵۵ % ظرفیت زراعی) و ترکیب این تیمارها در دوره رشد رویشی و زایشی بودند. نتایج ) نشان داد که درصد و عملکرد اسانس گیاه گل مکزیکی به طور معنیداری تحت تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی قرار گرفتند. درصد اسانس به موازات افزایش سطح تنش خشکی افزایش یافت. بیشترین (۱/۶۲) و کمترین (۱/۱۲) درصد اسانس به ترتیب در تیمارهای تنش خشکی و شاهد مشاهده گردید. برخلاف آن، با افزایش سطح تنش خشکی، عملکرد اسانس به طور معنیداری کاهش نشان داد. متیل کاویکول و لیمونن اجزای اصلی اسانس بودند و تحت تاثیر تیمارهای تنش خشکی قرار نگرفتند.