سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمجید وزیریان – کارشناسی ارشد عمران گرایش آب استاد حق التدریس مرکز آموزشی جواد الائمه
نصرت اله امانیان – استادیار، عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه یزد
مسعود زینی – مربی، عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه یزد
کاظم برخورداری – استادیار، عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه یزد

چکیده:

در زمینهای کشاورزی که از چند چاه در طول آبخوان برداشت میشود، بررسی دبی آب برداشت شده از چاه می-تواند حائز اهمیت باشد زیرا برداشت از چاههای موجود در بالا دست باعث کاهش دبی چاههای پایین دست خواهد شد.چنانچه چاههای پایین دست در روستاها و مناطق مسکونی حفر شده باشند، این اثر میتواند در تأمین آب برای مصارف خانگی نقش داشته باشد. از اینرو بررسی تأثیر برداشت از چاههای بالادست آبخوان در میزان آبدهی چاههایپایین دست میتواند در مدیریت برداشت از این منابع نقش بسزایی ایفا کند. در این تحقیق آزمایشهایی بر روی یک مدل هیدرولوژی انجام گرفته و در آن دبی برداشت شده از چاه بالا دست، دبی چاه پایین دست و دبی خروجی ازبخش پایین دست آبخوان اندازهگیری و تأثیر برداشت از چاه بالادست بر روی دبی چاه پایین دست بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که با باز کردن چاه بالادست، آبدهی چاه موجود، به فاصله ۰۲ برابر قطر چاه، در پایین دست به میزان ۱/۲ تا ۱/۴ برابر کاهش مییابد.