سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا چله کلهری – دانشجوی آارشناسی ارشد زمین شناسی_تکتونیک، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی – دکتری، استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی مسعودی – دکتری، استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در این مقاله تغییرات نوع برش و تش دیرینه در بخشی از پهنهی گسلی زندان (میناب) واقع در شمال شرق هرمزگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پهنهی گسلی زندان به عنوان یکی از مهمترین پهنههای گسلی ایران با سازوکار فشارشی راستگرد شناخته شده است، اما نکتهای که باید به آن توجه نمود این است که برداشتهای صورت گرفته در منطقه، علاوه بر مؤلفهی برشی راستگرد، در برخی موارد مؤلفهی برشی چپگرد را نیز نشان میدهد. از جملهی این برداشتها میتوان به و مطالعات C-S ساختارهایی از قبیل خطوط لغزش، بودینهای شکلاتی، بودینهای دومینو، فابریک مقاطع میکروسکوپی تهیه شده از میلونیتهای رخنمون یافته در منطقه اشاره نمود. وجود بودینهای شکلاتی که در شرایط تغییر جهت کشش شکل میگیرند، همچنین تعیین جهت تنش دیرین به روش برگشتی توسط برنامههای رایانهای مربوطه برای صفحات گسلی_ که به دو گروه گسل، دارای مؤلفهی برشی راستگرد و دارای مؤلفهی برشی چپگرد تقسیم شدهاند_ حاکی از تغییر جهت در بردارهای تنش، در طی زمان، در منطقه است. به طوری که در شرایط برش راستگرد، راستای تنش بیشینه ۱σ NE-SW ، راستای تنش کمینه ۲σ NW-SE و راستای پهنهی برشی به طور تقریبی NNW-SSE است. که این موارد با راستای تنشهای وارده حاصل از حرکت مورب صفحهی عربستان به سمت ایران هم خوانی دارد؛ این در حالی است که بررسی شواهد مربوط به برش چپگرد حاکی از آن است که راستای تنش بیشینه ۱σ NW-SE و راستای تنش کمینه ۳σ NE-SW است. با توجه به این نکته که بررسی های میکروسکوپی بر روی میلونیتهای منطقه –که به مراتب قدیمیتر از آبراهههای جوان مشاهده شده با جابهجایی افقی راستگرد هستند- مؤید حرکت برشی چپگرد است، پس میتوان اینگونه اظهارنظر نمود که حرکت برشی چپگرد قبل از مؤلفهی برشی راستگرد که در زمان حال حاکم است وجود داشته است.