سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا سید زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سمانه رجب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی عکس العمل جوانه زنی بذرگیاه زنیان ( carum copticum) به تیمارهای مختلف شوری وخشکی, آزمایشی فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد .در این آزمایش فاکتور اول نوع تیمار شوری وخشکی در سه سطح (کلرید سدیم,کلرید پتاسیم وپلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ )وفاکتور دوم سطوح مختلف تنش در پنج سطح (صفر، ۴- ، ۸- ، ۱۲- ، ۱۶- بار) بود. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از درصدجوانه زنی, سرعت جوانه زنی, طول ریشه چه, طول ساقه چه وبنیه بذر .تیمارهای مختلف شوری وخشکی تا ر ثی متفاوتی برجوانه زنی زنیان داشتند به نحوی که کلر د ی پتاسیم وپلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ به ترتیب کمترین وبیشترین تاثیر رادرکاهش شاخص های جوانه زنی داشتند .همچنین مشاهده شد نمک کلرید سدیم درمقایسه با کلرید یپتاسم سمیت بیشتری داشت وتاثیر بیشتری بر شاخص های جوانه زنی گذاشت.