سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدرضا فاطمی طلب – عضو هیئت علمی گروه مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست دانشگاه آزاد اسلام
اسداله متاجی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ساسان بابایی کفایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مرتضی معدنی پور کرمانشاهی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف، بررسی مراحل تحولی در جنگلهای تحت مدیریت و تغییرات ناشی از آن در تنوع زیستی گونه-های علفی متاًثر از این روند میباشد. این مطالعه در جوامع راش منطقۀ رامسر واقع در جنگلهای شمال ایران انجام شده است. به منظور تعیین تنوع زیستی مراحل مختلف تحولی، در یک منطقۀ ۱۰ هکتاری از جنگلهای تحت مدیریت راشستانهای شمال ایران، الگوهای مراحل تحولی (صعود و افزایش، اپتیمال و تخریب) به طور مجزا تعیین شدند. به منظور مطالعه پوشش علفی تعداد ۵۶ میکرو پلات به ابعاد ۱۰۰ متر مربع انتخاب و درصد فراوانی گونههای علفی با استفاده از روش براون بلانکه ثبت گردید. سه مرحله تحولی صعود و افزایش، اپتیمال و تخریب در هر دو منطقه مشاهده شدند، که بیشترین تکرار پلیگونهای منطقۀ مدیریت شده در مرحله صعود و افزایش است. نتایج بررسی تنوع زیستی در بین مراحل دو منطقه نشان دادند که در منطقه تحت مدیریت حداکثر و حداقل میزان غنای مارگالف به ترتیب در مراحل صعود و افزایش و اپتیمال است