سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست

چکیده:

به منظور ارزیابی تغییرات مربوط به تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو، آزمایشی در سال زراعی ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان انجام شد. این مطالعه به صورت دو آزمایش جداگانه، هر یک در قالب طرح آماری بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد که در آن تعداد ۱۰ ژنوتیپ جو در دو شرایط تنش آبی در انتهای فصل رشد (قطع آبیاری بعد از ظهور سنبل هها) و عدم تنش آبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایش مربوط به تنش آبی، دو نوبت آبیاری آخر حذف گشته و گیاهان با تنش خشکی در انتهای فصل مواجه شدند. تجزیه واریانس ساده صفات در شرایط تنش نشان داد که اختلاف بین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار شد. همچنین در شرایط عدم تنش اختلاف بین ژنوتیپ های آزمایشی از نظر تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه درصد معن یدار شدند. با توجه به اینکه بالاترین عملکرد دانه و شاخص برداشت در شرایط تنش مربوط به ژنوتیپ Malouh بود، کشت این لاین در شرایط عدم اطمینان از آب کافی توصیه می گردد. همچنین دو لاین ABYTD-2 و Akrask در شرایط تنش خشکی عملکرد دانه مناسبی را به خود اختصاص دادند