سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعبدالخالق یادگارنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
خسرو ثاقب طالبی – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حشمت اله حیدری – استاد بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمحمد مرتضوی – کارشناس ارشد جنگلداری

چکیده:

طرح ها نیازمند ارزیابی دقیق پس از دوره بهره برداری هستند تا تغییرات توده مشخص شده و توده به سمت شرایط ا یده آل و پایدار خود هدایت شوند برای مطالعه تغییرات بلندمدت درنتیجه اجرای طرحهای جنگلداری درمنطقه لوه ۴۳ قطعه نمونه یک دهم هکتاری مورد آماربرداری قرارگرفت و تغییرات حجم و ترکیب گونه ها در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۸۹ مقایسه شد نتایج در سطح اعتماد ۹۵% نشان داد که ترکیب گونه های بلندمازو، کرب، بارانک، ملج و شیردار معنی دار بوده و لی تغییرات گونه های ممرز، آلوکک و نمدار معنی دار نیست همچنین تغییر حجم گونه های ملج و شیدار معنی دار بوده ولی تغییر حجم گونه های ممرز، بلندمازو، کرب، بارانک، آلوکک و نمدار معنی دار نیستند. نتایج نشان میدهد که گون ههای شیردار و ملج دارای کاهش شدیدی بوده و ترکیب گونه بلندمازو به سمت جوان شدن و کاهش درختان مسن بوده است لذا برای مدیریت آینده توده باید اقدام به افزایش حجم و ترکیب گونهای ملج و شیردار نموده و تعادل گونه بلند مازو و سایر گونه ها نیز حفظ گردد.