سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا حقیقی پاک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا
ناصر کریمی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

تنش شوری یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی محدود کننده رشد گیاهان و محصولات آن ها است. در این پژوهش اثر غلظت های مختلف نمک کلرید سدیم ۰ ، ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی مولار بر پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه Plantagoovata در محیط کشت هیدروپونیک در قالب یک طرح کامل تصادفی انجام شد. نتایج اثرتنش شوری پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه Plantagoovata نشان داد که میزان کلروفیل های a ، b و کل در تیمار ۲۵ میلی مولار شوری افزایش و در تیمارهای ۵۰ تا ۳۰۰ میلی مولار کاهش می یابد. غلظت پرولین به عنوان یک اسمولیت و پارامتر بیوشیمیایی در پاسخ به افزایش شوری به طور معنی داری افزایش یافت. افزایش غلظت سدیم در بخش هوایی گیاه Plantagoovata با افزایش شوری در محیط رشد گیاه مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش گیاه P . ovata توانایی رشد در محیط های با شوری بالا را داراست و به عنوان یک گیاه دارای خواص دارویی مهم می تواند در استفاده بهینه از زمین های شور وپالایش آن ها در افزایش بهره وری اقتصادی مؤثر باشد.