سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن ابهری سه گنبد – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
علی فضل آرا – دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی
خدیجه دلفان – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
وحید یاوری – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی

چکیده:

در این مطالعه میزان تغییرات بار میکروبی مزوفیل ماهی حلوا سفید در مدت ۲۷ روز نگهداری در یخ در روزهای صفر، ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۴ ، ۲۷ مورد ارزیابی قرار گرفت ، میزان آن در اول نگهداری ۳/۶۴log cfu/g در روز بیست یکم به log cfu/g6/34 ودر روز آخر نگهداری به log cfu/g7/49 رسید ضریب تعیین R2 بار باکتریایی مزوفیل با زمان نگهداری ۰/۶۰۱۹ بود در طول مدت نگهداری بار باکتریایی مزوفیل تغییرات نامنظمی را نشان داد