سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر خلیل علافی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهنام امین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شریف

چکیده:

درتحقیق حاضر نمونه های مورد آزمایش از آلیاژ NiTi با ترکیب های شیمیایی مختلف در محدوده ۵۰/۳ تا ۵۱ درصد اتمی نیکل انتخاب شدند نمونه ها در دمای ۸۵۰ درجه و به مدت ۱۵ دقیقه تحت عملیات آنیل محلولی قرارگرفته و در آب کوئنچ شدند به منظور تعیین دماهای تغییر حالت و تغییرات آنتالپی استحاله ها حین گرم کردن و سرد شدن نمونه ها از آزمایشات Differential) DSC (Scanning Calorimetry استفاده شده است تغییرات انتالپی و انتروپی براساس تابعی از ترکیب شیمیایی آلیاژ از نظر ترمودینامیکی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهند که با افزایش مقدار نیکل در آلیاژ مقادیر تغییرات آنتالپی و انتروپی درهر دو استحاله مستقیم و معکوس کاهش می یابد علت کاهش تغییرات انتالپی با افزایش مقدار نیکل بوسیله پاارمترهای ترمودینامیکی موثر برانتالپی تحلیل شده است همچنین علت تغییرات انتروپی استحاله های مارتنزیتی با میزان نیکل به تغییرات پارامتر تراکم الکترونی e/a و ت غییر انتروپی ارتعاشی با ترکیب شیمیایی نسبت داده شده است.