سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عسگری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی
اصغر باقری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا عبدپوردلال – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در دهه های اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر جنبه های مختلف زندگی بشری صورت گرفته است فعالیت های کشاورزی یکی از بخشهای وابسته به تغییرات اقلیمی است درن ظر گرفتن این تغییرات در برنامه ریزی های بخش کشاورزی از اهمیت ویژی ای برخوردار است تغییر الگوی کشت از پیامدهای تغییر اقلیم درکشاورزی است دراین مقاله وضعیت تغییرات الگوی کشت و رابطه آن با تغییرات اقلیمی در شهرستان بهار بصورت موردی بررسی شده است این تغییرات طی یک دوره ۱۰ ساله ۷۹-۸۹ مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد تغییرات الگوی کشت درطی این دوره براثر افزایش دما و بدنبال آن افزایش نیاز آبی علیرغم کاهش منابع آب به سمت محصولات آب بررفته است.