سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ندا کمالی دهکردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
علی سلیمانی –

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات اجزای عملکرد۳ رقم کلازی بهاره درجمعیت های مختلف آزمایشی بصورت کرتهای یک بارخ رد شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درایستگاه تحقیقاتی چهارتخته مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد اجرا شد دراینمطالعه تراکم گیاهی درکرت های اصلی و ارقام کلزای بهاره درکرت های فرعی قرارمیگیرد سطوح مختلف تراکم عبارتنداز سه سطح ۴۰و۸۰و۱۲۰ بوته درمترمربع و ارقام کلزا عبارتنداز ساری گلRGS003 و هایولا ۴۰۱ تراکم تاثیر معنی داری برهیچ یک از صفات آزمایشی نداشت اما تاثیر معنی داری برشاخه جانبی تعدادخورجین در۲۰ بوته تعداددانه درخورجین وزن دانه درخورجین و وزن پوسته داشت بیشترین تعدادخورجین در۲۰ بوته تعداددانه درخورجین وزن دانه درخورجین و وزن پوسته درتراکم ۸۰بوته درمترمربع حاصل شد و رقم هایولا ۴۰۱ بالاترین تعدادخورجین در۲۰ بوته تعداددانه درخورجین و وزن مناسب دانهدرخورجین را به خود اختصاص داد