سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم حافظ پرست – دانشجوی دکتری منابع آب
سلمان شریف آذری – کارشناس ارشد منابع آب
شهاب عراقی نژاد – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

باتوجه به اثرات اقلیم درکره زمین و منابع محدود آب بررسی آبدهی ورودی به سدهای اصلی کشور و مشاهده تغییرات آبدهی آنها دراثرتغییر اقلیم امری ضروری است از این رو دراین پژوهش خروجی مدلهای بزرگ مقیاس اقلیمی CGCM3T63 CHAM5OM مورد بررسی قرارگرفته و درسطح حوضه آبریز ارس کوچک مقیاس شده و تغییرات متغیرهای دمای حداقل و حداکثر و بارش در۱۶ایستگاه این حوضه محاسبه گردیده است نتایج حاکی از افزایش و کاهش بارندگی بهترتیب دردو مدل CGCM3T63 ECHAM5OM و نیز افزایش دمای بیشینه و کمینه دوره ۲۰۵۵-۲۰۰۶ نسبت به ۲۴سال گذشته است و جهت شبیه سازی بارش به رواناب و مشاهده تغییرات آبدهی ورود سدارس از مدل شبکه عصبی مصنوعی با تاخیر زمانی استفاده شد.