سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا صفاهیه – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
فاطمه زبیدی زاده – دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

یکی از مهمترین راههای ورود عناصر سنگین به اکوسیستمهای آبی ، فعالیتهای انسانی است که منجر به افزایش فاضلابهای شهری، صنعتی وکشاورزی و ورود عناصر به اکوسیستمهای آبی می گردد. هدف از انجام این تحقیق تعیین غلظت فلزات سنگین در طی فرآیند تصفیه آب در انتخابی ۵ حوضچه موجود در تصفیه خانه آب شماره ۳ شهرستان اهواز بود. نمونه های آب از مجموع ۹ ایستگاه که در طول فرآیند تصفیه آب از کل حوضچه های موجود در تصفیه خانه بود جمع آوری شدند. جهت تعیین میزان فلزات سنگین Cr, Cu, Pb, Zn در نمونه های آب با استفاده از دستگاه جذب اتمی فیلیپس مدل ۹۴۰ P U مجهز به کوره گرافیتی اندازه گیری شدند. غلظت فلزات سنگین در نمونه های آب در دامنه۱۹/۵۳-۱/۹۸، ۱۳/۴۵-۰/۶۷ ، ۲۳/۱۷-۱ و ۸۳/۰۴-۲/۱۲ میکرو گرم بر لیتر به ترتیب برای فلزات کروم مس ، سرب و روی قرار داشت . نتایج نشان داد که تجمع فلزات درتصفیه خانه شماره ۳ شهرستان اهواز آب از حوضچه اول تا آخربن حوضچه تصفیه آب به تدریج کاهش یافته همچنین فلز روی بیشترین غلظت را در تمام حوضچه ها داشت. دلیل کاهش غلظت فلزات سنگین در مراحل تصفیه خانه را می توان به احتمال وجود جلبک ها و پایش زیستی توسط آنها و همچنین ته نشینی فلزات سنگین در حوضچه ها دانست .در نهایت غلظت فلزات سنگین در آب خروجی از تصفیه خانه که همان آب آشامیدنی می باشد با استانداردهای بین المللی EPA ،WHO و ملی ایران مقایسه شد که نتایج آن نشان داد غلظت فلزات سنگین در آب آشامیدنی این تصفیه خانه در مقایسه با استانداردها بسیار ناچیز می باشد و این آب از کیفیت مطلوبی برخوردار است