مقاله تغییر پوسچر لگن در وضعیت ایستاده و تاثیر آن بر شاخص های اولتراسونیک کنترل ادرار در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۵۴ تا ۱۲۶۶ منتشر شده است.
نام: تغییر پوسچر لگن در وضعیت ایستاده و تاثیر آن بر شاخص های اولتراسونیک کنترل ادرار در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسچر لگن
مقاله اولتراسونوگرافی
مقاله کنترل ادرار
مقاله بی اختیاری استرسی ادراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان منشادی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری زینت
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان
جناب آقای / سرکار خانم: آذغانی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیان پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:تاثیر تغییر وضعیت بدن بر عملکرد عضلات کف لگن در مطالعات محدودی گزارش شده است. به نظر می رسد این مطالعات به نوعی تاثیر مداخله به شکل تغییر یا اصلاح پوسچر را بر ثبات کف لگن و به کارگیری آن را در درمان بی اختیاری استرسی ادراری مطرح می کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تغییر وضعیت ناحیه لگن، انقباض عضلات کف لگن و عرضی شکم بر سطح پایداری کف لگن و مقایسه آن در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری با استفاده از اولتراسونوگرافی به روش ترانس لبیال بود.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی ۴۱ زن (۲۱ زن مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری و ۲۰ زن بدون هیچ نوع بی اختیاری ادراری) مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ولی عصر – مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام گرفت. پس از تکمیل فرم اطلاعاتی، تصویربرداری به روش ترانس لبیال در وضعیت های ایستاده با حفظ وضعیت نوترال لگن، تیلت قدامی و خلفی لگن و حین انقباض عضلات کف لگن و عرضی شکم انجام شد. سپس شاخص های اولتراسونیک معرف سطح پایداری کف لگن مانند زوایای آلفا و بتا و فاصله H اندازه گیری شدند. از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ و آزمون های کولمگروف – اسمیرنف، تی مستقل، آنالیز واریانس با تکرار یک طرفه، آزمون تعقیبی مقایسه زوج های بونفرونی و پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده و میزان P کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بررسی تاثیر تعامل مداخله و گروه بر شاخص های اولتراسونیک نشان داد که اثر اصلی تغییر وضعیت بر روی زوایای آلفا، گاما و صفحه لواتورا معنی دار بود (P<0.05) ولی تاثیری بر زاویه بتا نداشت (P>0.05). مقایسه بین دو گروه نشان داد که حین تیلت خلفی لگن میانگین زاویه گاما و زاویه صفحه لواتور بین دو گروه تفاوت معنی دار داشت با (P<0.05). در مقایسه تیلت قدامی و تیلت خلفی، تیلت قدامی در هر دو گروه سبب افزایش زاویه گاما شده بود (P<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه تیلت خلفی در مقایسه با تیلت قدامی به عنوان وضعیتی که سبب تغییر شاخص های اولتراسونوگرافیک در جهت افزایش پایداری مجموعه کف لگن می شود، شناخته می شود.