مقاله تغییر پذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: تغییر پذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی خاک
مقاله توزیع مکانی
مقاله کادمیم
مقاله کریجینگ
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نژادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صیاد غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: بای بوردی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عناصر سنگین، به ویژه کادمیم، از راه خاک و گیاه وارد زنجیره غذایی انسان می شوند. شناخت مکان ها و محصولات آلوده به این عنصر، نقش مهمی در کاهش گسترش گزند ناشی از این آلاینده دارد. با توجه به نقش گندم در زنجیره غذایی انسان، هدف از این پژوهش تعیین توزیع مکانی غلظت کادمیم در خاک مزارع و بذر گندم بود. بدین منظور، در دوره رسیدگی گندم، تعداد ۲۵۵ مزرعه در کل استان خوزستان (با مساحت حدود ۳۵۵ هزار هکتار) برداشت شد. نمونه برداری از گندم زارها در شهرستان های مختلف به صورت وزنی انجام شد. بدین صورت که تعداد نمونه ها در هر شهرستان با توجه به سطح زیر کشت و نیز الگوی پراکنش مزارع گندم انتخاب شد. سپس، نمونه برداری مرکب از عمق صفر تا ۲۰ سانتی متری خاک و سنبله گیاه صورت گرفت. غلظت کل و قابل عصاره گیری کادمیم با DTPA در خاک و نیز غلظت کادمیم بذر اندازه گیری شد. همچنین، توزیع مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نرمال تعیین شد. نتایج نشان داد که غلظت کادمیم کل خاک در ۹۵ درصد نمونه ها بیشتر از ۰٫۸ میلی گرم در کیلوگرم و غلظت کادمیم قابل جذب خاک در ۲۵ درصد نمونه ها بیشتر از ۰٫۱ میلی گرم در کیلوگرم می باشد. همچنین، غلظت کادمیم موجود در بذر گندم در ۹۵ درصد نمونه ها بیش از ۰٫۲ میلی گرم در کیلوگرم بذر بدست آمد. مطالعه نیم تغییر نماهای حاصل نشان داد که مدل کروی بهترین برازش را بر مقادیر کادمیم خاک و بذر دارد. توزیع مکانی کادمیم کل خاک با استفاده از روش کریجینگ نرمال نشان داد مناطق جنوبی و غربی استان، دارای غلظت زیادی از کادمیم می باشند. همچنین توزیع مکانی کادمیم قابل جذب در مناطق شرقی و جنوبی استان غلظت های بیشتری دارند. پراکنش مکانی کادمیم موجود در بذر گندم، زیاد بودن غلظت این عنصر را در مناطق شرقی، غربی و برخی از مناطق جنوبی نشان داد.