مقاله تغییر لیپیدها، گلوکز و انسولین خون متعاقب مصرف کلرید آلومینیوم در موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تغییر لیپیدها، گلوکز و انسولین خون متعاقب مصرف کلرید آلومینیوم در موش های صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومینیوم
مقاله لیپید
مقاله HOMA-IR
مقاله گلوکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی طباطبایی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلومینیوم، سومین عنصر فراوان پوسته زمین، ممکن است به روش های مختلفی وارد بدن شود. تماس بیش از حد با این عنصر طیف وسیعی از بیماری ها را ایجاد می کند. با توجه به مشکلات فراوان ناشی از تماس با این عنصر، ممکن است ورود آن به بدن بر هموستاز لیپیدها، قند خون و ترشح هورمون ها تاثیر گذاشته و از این طریق زمینه ساز دیابت و بیماری های قلبی عروقی شود. لذا در این مطالعه آثار مصرف خوراکی آلومینیوم بر شاخص های مذکور مورد مطالعه قرار گرفت.
روش ها: ۱۸ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به سه گروه تقسیم شدند. به آب آشامیدنی (آب مقطر) آنها روزانه به مدت ۷ هفته مقادیر صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، آلومینیوم به شکل کلرید آلومینیوم اضافه شد. مقادیر تری گلیسرید (TG)، کلسترول تام (TC)، HDL-c و گلوکز پلاسما به روش آنزیماتیک اندازه گیری شدند و اندازه گیری انسولین پلاسما به روش ELISA انجام گرفت. جهت تایید مقاومت انسولین شاخص HOMA-IR محاسبه گردید.
یافته ها: مصرف آلومینیوم سطح HDL-c را در گروه های آلومینیوم ۱۰۰ و ۲۰۰ به صورت معنی داری کاهش (P<0.01) و باعث افزایش نسبی TG و LDL-c شد. سطح گلوکز در گروه های ۱۰۰ و ۲۰۰ نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. همچنین متعاقب مصرف ۲۰۰ میلی گرم آلومینیوم میزان انسولین و HOMA-IR در حد معنی داری نسبت به دو گروه دیگر افزایش یافتند (P<0.05) اما تغییری در وزن سه گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد قرار گرفتن در معرض آلومینیوم ممکن است با تداخل در متابولیسم قند خون و لیپیدها، و مقاومت به انسولین، زمینه ساز بروز دیابت نوع ۲ و بیماری های قلبی عروقی باشد.