مقاله تغییر عملکرد عصبی- عضلانی مردان سالمند در پاسخ به ارتعاش کل بدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تغییر عملکرد عصبی- عضلانی مردان سالمند در پاسخ به ارتعاش کل بدن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندی
مقاله ارتعاش کل بدن
مقاله کارایی عصبی
مقاله عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدموچشی صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تمرین ارتعاش کل بدن از طریق متاثر ساختن سیستم عصبی- عضلانی و نیز سازوکارهای مکانیکی باعث ازدیاد قدرت عضلانی می گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تمرین ارتعاش کل بدن بر عملکرد عصبی- عضلانی مردان سالمند می باشد.
روش: بر اساس طرح آزمایشی تصادفی کنترل شده، ۷۲ نفر از افراد سالمند بازنشسته مرد با میانگین سنی ۲٫۶۷±۷۳٫۰۰ سال با رضایت کامل در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها بر اساس طرح تمرینی Bosco، به طور صادفی در چهار گروه (شامل یک گروه شاهد و سه گروه مورد آزمایش) تقسیم شدند و به مدت ۶ هفته تمرین کردند. پس از پایان پروتکل تمرینی، عملکرد عصبی- عضلانی افراد، با آزمون استاندارد ۵-CS (5-Chair stand) و همچنین آزمون (Timed up and go) TUG ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ در سطح معنی داری a=0.5 استفاده شد.
یافته ها: نتایج روش های آماری تحلیل واریانس، با اندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس یک طرفه، نشان داد که تمرین ارتعاش کل بدن به طور معنی داری زمان انجام دادن آزمون P<0.05) CS-5) و آزمون P<0.05) TUG) را کاهش می دهد. برای آزمون CS-5 سه جلسه تمرین ارتعاش کل بدن در هفته، به طور معنی داری عملکرد عصبی- عضلانی افراد را نسبت به دو گروه دیگر بهبود بخشید (۰٫۰۵>P). همچنین برای آزمون TUG سه جلسه تمرین ارتعاش کل بدن، موجب بهبود معنی دار عملکرد عصبی- عضلانی افراد، نسبت به سه گروه دیگر شد.
نتیجه گیری: تمرینات ویبریشن تمام بدن، می تواند تاثیر معنی داری بر عملکرد عصبی- عضلانی افراد سالمند داشته باشد و احتمال افتادن و به زمین خوردن سالمندان را کاهش دهد.