مقاله تغییر اقلیم در ناهمواری های زاگرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در جغرافیایی سرزمین از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تغییر اقلیم در ناهمواری های زاگرس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اقلیم
مقاله تحلیل روند
مقاله آزمون نرمالی
مقاله آزمون استقلال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی بهلول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ایران، تغییرات اقلیم بسیار مهم ارزیابی می گردد زیرا بالا رفتن دما و کمبود بارش ایران تاثیرات منفی زیادی بر روی منابع آب و امنیت غذایی دارد که سبب گسستن بافت های زیستی، اجتماعی و غیره می گردد. از این لحاظ، ارزیابی تغییرات مقدار بارش حائز اهمیت است. بررسی و ارزیابی روند بلندمدت بارش و دما در ناهمواری های زاگرس به کمک سری های زمانی مجموع بارش، فراوانی روزهای بارشی، میانگین دمای شبانه روز و تفاوت دمای کمینه و بیشینه ۲۶ ایستگاه های هواشناسی ممکن گردیده است. حداقل دوره آماری سری های زمانی ۱۷ و حداکثر ۵۵ سال بود. بنهجاری سری های زمانی با آزمون لایلی فورس و روند آنها با آزمون های پارامتریلجانگ- باکس و ناپارامتریتا و کندال ارزیابی شده است. علاوه بر این، از آزمون همبستگی پیرسن برای برآورد نوع روند و شیب آن استفاده گردیده است. نتایج آزمون ها، تغییرات گرایش دار (کاهشی و افزایشی) معنی داری را در سری مجموع بارش و فراوانی روزهای بارشی سالانه ایستگاه های زاگرس نشان ندادند. در مقابل، سری های زمانی میانگین دمای شبانه روز و تفاوت دمای کمینه و بیشینه، دچار تغییرات شدیدتری گردیده اند. در بیش از ۹۰ درصد ایستگاه های مورد مطالعه، سری زمانی میانگین دمای شبانروز دارای روند بوده که عمدتا گرایش افزایشی دارد. درمقابل، سری زمانی تفاوت دمای کمینه و بیشینه در بیش از یک سوم ایستگاه های ناهمواری های زاگرس دارای روند می باشد. ایستگاه هایی که روند کاهشی و افزایشی در سری زمانی تفاوت دمای کمینه و بیشینه آنها وجود دارد، در فراوانی با همدیگر یکسان بوده و از این لحاظ یک الگوی مکانی مشخص در تغییرات سری زمانی تفاوت دمای کمینه و بیشینه ناهمواری های زاگرس وجود ندارد.