مقاله تغییرپذیری خصوصیات خاک و پوشش گیاهی تحت تاثیرکپه کاری و یونجه کاری در مراتع مانه و سملقان خراسان شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۵۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تغییرپذیری خصوصیات خاک و پوشش گیاهی تحت تاثیرکپه کاری و یونجه کاری در مراتع مانه و سملقان خراسان شمالی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپه کاری
مقاله یونجه کاری
مقاله فرم رویشی
مقاله کلاس خوش خوراکی
مقاله مانه و سملقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری عماد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طویلی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صابری موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات عملیات اصلاح مرتع بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی مطالعه ای در مراتع نیمه خشک مانه و سملقان خراسان شمالی انجام گرفت. برای انجام تحقیق با توجه به پیشینه طرح های مرتعداری انجام شده در منطقه، دو نوع عملیات اصلاحی کپه کاری و یونجه کاری دیم انتخاب و در کنار هر تیمار عملیات اصلاحی یک تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نمونه برداری پوشش گیاهی به صورت تصادفی، سیستماتیک، با استفاده از ۶ ترانسکت ۱۰۰ متری و نمونه برداری خاک در دو عمق ۰-۳۰ و ۳۰- ۶۰ سانتی متری نمونه خاک انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پس از حصول اطمینان از نرمال بودن آن ها با استفاده آزمون t مستقل و در نرم افزار SPSS17 صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که، در اثر هر دو عملیات انجام شده ماده آلی، نیتروژن در هر دو عمق مورد مطالعه افزایش یافته است (P<0.01). همچنین کپه کاری و یونجه کاری سبب افزایش میانگین درصد تاج پوشش، تولید کل و درصد ترکیب گیاهان کلاس I شده است (P<0.01). در کل اجرای عملیات کپه کاری و یونجه کاری تاثیرات مثبتی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و پوشش گیاهی داشته است.