مقاله تغییرات ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک و کمی مرتبط با عملکرد دانه در لاین های خالص جو با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تغییرات ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک و کمی مرتبط با عملکرد دانه در لاین های خالص جو با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله وراثت پذیری
مقاله تجزیه به عامل ها
مقاله تجزیه خوشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامی امید
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده مقدم محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: نیک خواه حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زکی زاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین میزان تنوع ژنتیکی در صفات مورفولوژیک و کمی موثر بر عملکرد دانه، ۹۹ لاین خالص جو به همراه یک رقم شاهد تجاری (رقم نصرت) که از برنامه های به نژادی جو در ایستگاه های کرج، اهواز٬ زابل، میاندوآب و دو مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک (ایکاردا) و مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) حاصل شده بودند، مطالعه ای در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در قالب طرح آلفا لاتیس، با ۲ تکرار اجرا گردید. بالاترین وراثت پذیری به تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک (h2= 100) اختصاص داشت و عملکرد دانه وراثت پذیری متوسطی (%۶۰٫۵) را نشان داد. همبستگی های ژنتیکی بین صفات روند مشابهی با همبستگی های فنوتیپی داشت و عموما از آنها بزرگ تر بود. تجزیه به عامل ها، صفات مورد بررسی را به سه عامل کاهش داد که ۱۰۰% درصد تنوع کل را توجیه نمودند. عامل اول شامل تعداد دانه در مترمربع، عملکرد دانه و سرعت پرشدن دانه بود و عامل دوم تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله را شامل گردید. عامل سوم نیز سرعت پرشدن دانه، وزن هزار دانه و طول سنبله را دربر گرفت. تجزیه خوشه ای سه گروه عمده را آشکار ساخت و مشخص نمود که لاین های انتخاب از یک مکان خاص توزیع پراکنده ای در گروه های مختلف دارند.