مقاله تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -۶ سرمی و شاخص های لیپیدی در مردان میان سال غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -۶ سرمی و شاخص های لیپیدی در مردان میان سال غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین واکنشگر C
مقاله اینترلوکین-۶
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله مردان میان سال غیرفعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میر احسان
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده حسینی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرسعیدی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خطر بروز بیماری های دیابت و قلبی – عروقی در افراد مسن، چاق و کم تحرک زیاداست. تمرین ورزشی، اختلالات متابولیکی مرتبط با این بیماری ها را بهبودمی بخشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پروتئین واکنش گر C، اینترلوکین-۶ و شاخص های لیپیدی مردان میان سال غیرفعال می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی و در سال ۱۳۹۱ در شهرستان ساری انجام شد. در این تحقیق، ۲۴ آزمودنی در دو گروه تجربی (۱۲ نفر) و کنترل (۱۲ نفر) به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرین مقاومتی درهشت هفته و در هرهفته، سه جلسه به-مدت ۹۰ دقیقه باشدت ۶۰ تا ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه انجام شد. نمونه خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی جمع آوری شد. با استفاده از نرم افزار SPSS، ویرایش ۱۵ مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی انجام و برای آزمون فرضیه ها، سطح معناداری p<0.05 در نظرگرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در گروه مقاومتی سطوح CRP،IL-6، درصدچربی بدن به ترتیب به میزان .۱۴۱۹، ۱۱٫۰۰ و ۹٫۵۵ درصد کاهش معناداری یافت (P<0.05). شاخص های TC، TG، HDL-C و LDL-C در هر دو گروه تغییر معناداری نشان نداد (P>0.05).
نتیجه گیری: هشت هفته تمرین مقاومتی از طریق کاهش معنادار CRPو IL-6، دو عامل خطر جدید قلبی- عروقی، می تواند در کاهش خطر بیماری آترواسکلروز و بهبود سلامت قلب و عروق موثر باشد.