مقاله تغییرات نوکلئوتیدی ژن های CoxII، سیتوکروم b و tRNAGlu میتوکندریایی در بیماران ایرانی مبتلا به سندرم بروگادا (آریتمی قلبی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۹۸۱ تا ۹۸۸ منتشر شده است.
نام: تغییرات نوکلئوتیدی ژن های CoxII، سیتوکروم b و tRNAGlu میتوکندریایی در بیماران ایرانی مبتلا به سندرم بروگادا (آریتمی قلبی)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم بروگادا
مقاله جهش های ژنوم میتوکندری
مقاله ژن CoxII
مقاله ژن سیتوکروم b و tRNAGlu
مقاله آریتمی قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم بروگادا یکی از دلایل ژنتیکی مرگ های ناگهانی قلبی در نتیجه فیبریله شدن بطن است. در سطح مولکولی جهش هایی که در ژن SCN5A کدکننده زیر واحد آلفای کانال سدیم سلول های قلب رخ می دهند، باعث بروز علایم سندرم بروگادا می شوند. هرگونه اختلال در زنجیره های تنفسی میتوکندری باعث نقص در عملکرد کانال های قلب می شود، هدف مطالعه حاضر بررسی جهش های بخشی از ژنوم میتوکندری شامل ژن های CoxII، سیتوکروم b و tRNAGlu در بیماران است.
روش بررسی: در این تحقیق، از یک خانواده مبتلا با ۵ عضو و ۱۵ بیمار تک گیر مبتلا به سندرم بروگادا نمونه خون گرفته شد و برای غربالگری جهش های mtDNA، ژن های میتوکندریایی CoxII، سیتوکروم B و tRNAGlu با استفاده از آنالیزهای PCR-SSCP بررسی گردید و برای تشخیص جایگاه دقیق جهش های احتمالی، نمونه بیمارانی که الگوی باندی متفاوت داشتند، تعیین توالی شدند.
نتایج: در خانواده مورد مطالعه، یک جهش جدید و هموپلاسمی (T8258C) در ژن CoxII بیماران یافت شد که این جهش جدید باعث تغییر اسید آمینه فنیل آلانین به لوسین در دومین قلمرو (Domain) این پروتئین می شود. در بیماران غیرخویشاوند نیز ۳ جهش را یافت شد که شامل یک جهش هموپلاسمی و حفاظت شده در ژن tRNA اسید گلوتامیک (T14687C)، یک جهش جدید هتروپلاسمی در سیتوکروم (G14838A) b و یک جابجایی هموپلاسمی C14766T می باشد.
نتیجه گیری: چون جهش های گزارش شده فقط در بیماران مشاهده شدند، می توان این جهش ها را به عنوان کاندید و عامل خطری مهم در بیماری زایی این سندرم معرفی کرد که احتمالا در سنتز ATP میتوکندری سلول های قلبی اختلال ایجاد می کنند و در بروز حالات وخیم بیماری نقش دارند.