مقاله تغییرات میزان پرولین، کربوهیدراتهای محلول و جذب عناصر پتاسیم، روی و کلسیم در ژنوتیپهای کنجد (Sesamumindicum L.) تحت تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تغییرات میزان پرولین، کربوهیدراتهای محلول و جذب عناصر پتاسیم، روی و کلسیم در ژنوتیپهای کنجد (Sesamumindicum L.) تحت تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنجد
مقاله تنش خشکی
مقاله رقم
مقاله پرولین
مقاله کربوهیدرات های محلول
مقاله پتاسیم
مقاله روی و کلسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آیین احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر انباشت اسمولیت های سازگار کننده در ژنوتیپ های کنجد بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج اجرا شد. عامل اول سطوح مختلف تنش خشکی در چهار سطح شامل: ۱- قطع آبیاری از مرحله ۶- ۴ برگی تا قبل از شروع گلدهی، ۲- قطع آبیاری از مرحله ۶- ۴ برگی تا گلدهی کامل، ۳- قطع آبیاری از مرحله خاتمه گلدهی تا پایان فصل رشد، ۴- آبیاری کامل در تمام مراحل رشد گیاه بر اساس ۱۰۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک کلاس A و عامل دوم شامل ارقام متحمل به خشکی در دو سطح: لاین JL13 و رقم محلی جیرفت بود. در طول دوره رشد و نمو گیاه، برخی صفات فیزیولوژیک از قبیل: میزان پرولین برگ، میزان کربوهیدارت های محلول در برگ، میزان جذب عناصر پتاسیم، روی و کلسیم اندازه گیری شدند. نتایج حاصله نشان داد که اثر رقم بر میزان پرولین و کربوهیدارت های محلول و اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان پرولین و کربوهیدارت های محلول برگ و هم چنین میزان جذب عناصر پتاسیم و روی در برگ معنی دار شد. اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر میزان کربوهیدرات های محلول در برگ معنی دار بود. میزان جذب کلسیم تحت تاثیر تیمارهای تنش خشکی و رقم قرار نگرفت. تنش خشکی در مراحل مختلف رشد باعث افزایش انباشت پرولین و کربوهیدارت های محلول در برگ و جذب یون های پتاسیم و روی در برگ شد. بیشترین میزان انباشت پرولین، کربوهیدارت های محلول و جذب یون های پتاسیم و روی در تیمار حذف آبیاری از مرحله ۶-۴ برگی تا گلدهی کامل مشاهده شد. انباشت کربوهیدرات های محلول، در شرایط حذف آبیاری از مرحله ۶-۴ برگی تا گلدهی کامل در لاین JL-13 به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود.