مقاله تغییرات مورفولوژیکی، زراعی و محتوی روغن گیاه خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تاثیر خشکی و کود زیستی / شیمیایی نیتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۷۰ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تغییرات مورفولوژیکی، زراعی و محتوی روغن گیاه خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تاثیر خشکی و کود زیستی / شیمیایی نیتروژن
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Portulaca oleracea L
مقاله درصد روغن
مقاله عملکرد روغن
مقاله کم آبی
مقاله کود زیستی نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اینانلوفر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی حشمت
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خرفه گیاه دارویی ارزشمندی است و بررسی تغییرات عملکرد کمی و فیتوشیمیایی آن در شرایط خشکی ضروری می باشد.
هدف: بررسی تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد کمی و محتوی روغن بذر گیاه خرفه تحت خشکی و بررسی امکان جایگزینی کود زیستی با کود شیمیایی.
روش بررسی: این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۱ به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجراشد. آبیاری به عنوان عامل اصلی در سطوح ۵۰±۳، ۱۰۰±۳ و ۱۵۰±۳ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر و همچنین کاربرد کود به عنوان عامل فرعی در سطوح شاهد (بدون مصرف کود)، مصرف ۲۵۰ کیلوگرم اوره، مصرف تلفیق ۱۲۵ کیلوگرم کود شیمیایی اوره ۲٫۵ + لیتر کود زیستی نیتروژن و ۵ لیتر در هکتار کود زیستی نیتروژن بودند.
نتایج: تیمارهای خشکی و کودی بر ارتفاع بوته، وزن تر برگ، ساقه، وزن تر کل، وزن خشک برگ، ساقه، وزن خشک کل، عملکرد دانه، محتوی نسبی آب (RWC)، محتوی روغن دانه و عملکرد روغن دانه تاثیر معنی داری داشته است (P£۰٫۰۱). بیشترین عملکرد کمی و کیفی خرفه از تیمار تلفیقی کودی و آبیاری مطلوب (۵۰±۳) میلی متر تبخیر و کمترین عملکرد کمی و کیفی خرفه نیز از تیمار شاهد و تنش شدید (۱۵۰±۳) میلی متر تبخیر حاصل شد. به کارگیری تیمار تلفیق کودی تحت آبیاری مطلوب سبب افزایش محتوی روغن (۲۳ درصد) نسبت به شاهد شد.
نتیجه گیری: خشکی سبب کاهش عملکرد کمی و محتوی روغن بذر خرفه شد. با کاربرد تلفیق تیمار کود زیستی نیتروژن (نیتروکسین) و اوره، میزان عملکرد کمی و کیفی گیاه خرفه بیشتر شد. همچنین می توان با کاهش مصرف کودهای شیمیایی و امکان جایگزینی کودهای زیستی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی گام برداشت.