مقاله تغییرات مصرف کالاهای اساسی پس از هدفمندسازی یارانه ها در شهرک مینودر قزوین (۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تغییرات مصرف کالاهای اساسی پس از هدفمندسازی یارانه ها در شهرک مینودر قزوین (۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح هدفمندی یارانه ها
مقاله مصرف کالا
مقاله درآمد
مقاله هزینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی پور سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: علیجان زاده مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: پرداخت یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت ها از خانوارها به شمار می رود و هدف آن افزایش رفاه خانوار است.
هدف: مطالعه به منظور تبیین تغییرات مصرف کالاهای اساسی پس از هدفمندسازی یارانه ها در شهرک مینودر قزوین انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال ۱۳۹۰ با بررسی ۱۰۰ خانوار در شهرک مینودر قزوین انجام شد که به صورت خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه خود ایفا بود که از طریق مصاحبه با خانوارها تکمیل شد. داده ها با آزمون های آماری تی جفتی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته ها: بعد خانوار ۴ نفر، میانگین درآمد خانوار ۹۷۳۵۵۰ تومان و میانگین کل هزینه های معاش خانوار ۵۵۲۹۵۰ تومان بود. بین درآمد و میزان مصرف شیر و لبنیات، میوه و سبزی ها و گوشت همبستگی مثبت وجود داشت که از لحاظ آماری نیز معنی دار بود. بین تحصیلات سرپرست خانوار و بعد خانوار با میزان مصرف کالاهای اساسی رابطه معنی داری وجود نداشت. بیش ترین تغییر مصرف پس از هدفمندسازی یارانه ها در زمینه انرژی و کم ترین میزان تغییر مصرف در زمینه مواد شوینده و ضدعفونی کننده ها بود.
بحث و نتیجه گیری: هدفمندسازی یارانه ها به تغییر میزان مصرف کالاهای اساسی منجر شده است و با توجه به رابطه درآمد و میزان مصرف، خانوارهای کم درآمد باید بیش تر مورد توجه قرار گیرند.