مقاله تغییرات محتوای یونی و میزان کربوهیدرات های محلول، کلروفیل و آب نسبی برگ ژنوتیپ های لوبیا سفید در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۳ منتشر شده است.
نام: تغییرات محتوای یونی و میزان کربوهیدرات های محلول، کلروفیل و آب نسبی برگ ژنوتیپ های لوبیا سفید در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله لوبیا سفید
مقاله قندهای محلول
مقاله محتوای نسبی آب برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردی شورانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: کامل منش محمدمجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش های محیطی از مهم ترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان محسوب می شوند. اغلب گیاهان در طول دوره رشد خود در معرض دوره های کمبود آب در خاک و اتمسفر قرار می گیرند. پاسخ گیاهان به کمبود آب پیچیده است و تغییراتی سازگار و یا مضر در گیاه به وجود می آورد که در شرایط مزرعه این پاسخ ها می تواند با هم و یا در خلاف هم اثرات تحمیل شونده تنش را کاهش دهد. به منظور بررسی برخی از این تغییرات، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار به اجرا در آمد که در آن آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح (آبیاری مطلوب و تنش خشکی) و ژنوتیپ های لوبیا سفید در سه سطح (دانشکده، شکوفا و G11867) در نظر گرفته شد که بر اساس شاخص های مورفولوژیکی به ترتیب به عنوان حساس، نیمه متحمل و متحمل دسته بندی شده بودند. در مرحله ۵۰% گل دهی نمونه برداری انجام شد و میزان قندهای محلول، محتوای نسبی آب، کلروفیل و عناصر سدیم و پتاسیم اندازه گیری گردید. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت قندهای محلول، کلروفیل و یون پتاسیم در اثر تنش خشکی افزایش و محتوای نسبی آب و یون سدیم کاهش یافت. ژنوتیپ متحمل G11867 بیشترین میزان کلروفیل، قندهای محلول و یون سدیم را دارا بود. ژنوتیپ حساس دانشکده از بیشترین میزان یون پتاسیم و محتوای نسبی آب برگ برخوردار بود.