مقاله تغییرات مثبت سود هر سهم و قیمت سهام: آزمون فرضیه ثبات رفتاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تغییرات مثبت سود هر سهم و قیمت سهام: آزمون فرضیه ثبات رفتاری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبات رفتاری
مقاله مدیریت سود
مقاله قیمت سهام و بورس اوراق بهادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی مهد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مروارید عراقی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی فرضیه ثبات رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه ثبات رفتاری با رویکردهای مختلفی قابل بررسی است. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه فوق چگونگی رابطه تغییرات مثبت سود هر سهم و قیمت سهام و رابطه مدیریت سود و قیمت سهام بررسی شد. دوره زمانی پژوهش ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹ و تعداد شرکتهای نمونه پژوهش ۱۰۰ شرکت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره می باشد. نتیجه گیری تحقیق حاکی از این است که هرگاه سود هر سهم در یک شرکت نسبت به سال قبل آن بیشتر باشد، قیمت سهام نیز افزایش می یابد. بر اساس این نتیجه می توان استدلال نمود که تغییرات مثبت در سود هر سهم، بیشتر ناشی از مدیریت سود بوده و این موضوع مطابق با فرضیه ثبات رفتاری است.