مقاله تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت، غلظت مالون دی آلدئید و شاخص های جوانه زنی سه هیبرید ذرت در برابر تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت، غلظت مالون دی آلدئید و شاخص های جوانه زنی سه هیبرید ذرت در برابر تنش شوری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم های آنتی اکسیدانت
مقاله ذرت
مقاله تنش شوری
مقاله شاخص های جوانه زنی
مقاله مالون دی آلدئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری فر سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی در کشاورزی سراسر جهان است که رشد و متابولیسم گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. این آزمایش به منظور بررسی اثرات پتانسیل های اسمزی مختلف (صفر، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی مولار NaCl) بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت، غلظت مالون دی آلدئید و رشد گیاهچه سه هیبرید ذرت (۷۰۴SC، ۶۴۷SC و ۲۶۰SC) انجام گردید. هدف از اجرای آزمایش مقایسه شاخص های جوانه زنی هیبریدهای ذرت در سطوح متفاوت تنش شوری بود. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا‍ تصادفی و با چهار تکرار در محیط ژرمیناتور (۱±۲۵ درجه سانتی گراد) اجرا شد. تجزیه واریانش نشان داد که اثر سطوح پتانسیل اسمزی بر شاخص جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت جنین و غلظت مالون دی آلدئید معنی دار بود. با کاهش پتانسیل اسمزی رشد اولیه گیاهچه و سرعت جوانه زنی کاهش یافت، البته تنش شوری درصد جوانه زنی را بیشتر از مولفه های دیگر کاهش داد. بین هیبریدهای ۶۴۷SC و ۲۶۰SC از نظر نحوه پاسخ دهی در برابر سطوح مختلف تنش شوری اختلاف معنی داری مشاهده نشد.