مقاله تغییرات عوامل محور IGF و برخی پروتئین های پیوندی آن در زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان پس از ۱۵ هفته فعالیت ورزشی ترکیبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تغییرات عوامل محور IGF و برخی پروتئین های پیوندی آن در زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان پس از ۱۵ هفته فعالیت ورزشی ترکیبی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله IGFBP-3
مقاله فعالیت ورزشی ترکیبی
مقاله سرطان پستان
مقاله زنان یائسه
مقاله IGF-1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیه بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: دمیرچی ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نیا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما نادر
جناب آقای / سرکار خانم: امامی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: (عوامل رشد شبه انسولین) IGFs و برخی پروتئین های پیوندی آن می توانند سبب رخداد و بازرخداد سرطان پستان شوند. از طرفی، نقش فعالیت های ورزشی ترکیبی بر این عوامل مشخص نیست. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات عوامل محور IGF و برخی پروتئین های پیوندی آن در زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان پس از ۱۵ هفته فعالیت ورزشی ترکیبی است.
روش بررسی: بدین منظور ۲۹ زن یائسه (با میانگین سن ۵۸٫۲۷±۶٫۳۱ سال) مبتلا به سرطان پستان که جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی دریافت کرده، در حال حاضر تحت هورمون درمانی بودند، به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت ۱۵ هفته و هر هفته ۴ جلسه (۲ جلسه پیاده روی و ۲ جلسه تمرین مقاومتی) به تمرین پرداختند. در این مدت گروه شاهد در هیچ برنامه فعالیت ورزشی یا بدنی شرکت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون ANCOVA تجزیه و تحلیل شدند (P£۰٫۰۵).
یافته ها: فعالیت ورزشی ترکیبی بر مقادیر (P=0.001) IGF-1 و (P<0.0001) IGFBP-3، نسبت مولار IGF-1 به (P<0.0001) IGFBP-3 زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان به طور معنادار اثر داشت. پس از ۱۵ هفته، مقادیر IGF-1 در گروه تجربی ۹ درصد کاهش و مقادیر ۲۸ IGFBP-3 درصد افزایش یافت. این نوع فعالیت نتواست تغییرات معناداری در مقادیر IGFBP-1 این افراد ایجاد کند (P=0.652).
نتیجه گیری: به دلیل این که عوامل محور IGF و برخی پروتئین های پیوندی آن، نقش مهمی در ابتلا به سرطان پستان و بازرخداد آن ایفا می کنند، احتمالا تعدیل این عوامل توسط فعالیت ورزشی ترکیبی بتواند بازرخداد سرطان پستان را به تعویق بیندازد.