مقاله تغییرات شاخص های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه بامیه (.Hibiscus esculentus L) تحت باندهای مختلف اشعه فرابنفش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تغییرات شاخص های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه بامیه (.Hibiscus esculentus L) تحت باندهای مختلف اشعه فرابنفش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناتومی
مقاله اشعه فرابنفش
مقاله پروتئین
مقاله رنگیزه
مقاله گیاه بامیه
مقاله قند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرخرمی سروش
جناب آقای / سرکار خانم: جامعی رشید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سرقین سیاوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، گیاهان بامیه به مدت ۱۲ روز در معرض باندهای مختلف اشعه فرابنفش قرار گرفتند. پس از تیمار، طول ریشه و ساقه، وزن تر و خشک، میزان رنگیزه های فتوسنتزی، قندهای احیاکننده، پروتئین کل و سطح برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان آن ها تحت تاثیر اشعه فرابنفش به ویژه UV-B و UV-C به طور معنی داری کاهش یافته است. علاوه بر این، در مطالعات ساختاری نیز مشاهده شد که ضخامت اندام های مختلف کاهش و میزان تراکم و شاخص روزنه ای و طول افزایش یافته است. در بررسی تاثیر اشعه فرابنفش روی اپیدرم ساقه، برگ و دمبرگ مشاهده شد که میزان طول سلول ها کاهش و عرض آن ها افزایش یافته است. نتایج نشان داد که اشعه  UV-Bو UV-C دارای آثار زیانبار بر روی بامیه است، در حالی که UV-A دارای آثار زیان بار نیست.