مقاله تغییرات سهم رواناب ناشی از ذوب برف با ارتفاع در حوضه های آبخیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسی سازه های آبی از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تغییرات سهم رواناب ناشی از ذوب برف با ارتفاع در حوضه های آبخیز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع ذوب برف
مقاله تصاویر ماهواره ای
مقاله مدل SRM
مقاله حوضه رودخانه کارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفیان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: گهرنژاد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه های دائمی در ایران که از مناطق کوهستانی سرچشمه می گیرند، طی فصول خشک دبی پایه خود را از رواناب ناشی از ذوب برف در ارتفاعات تامین می کنند. در مطالعات مربوط به بارش-رواناب، افزایش ارتفاع با دو پدیده همراه است. با افزایش ارتفاع دمای هوا کاهش یافته و این کاهش دما باعث تغییر نوع ریزش های جوی در مناطق بالاتر از خط دمای آستانه، از باران به برف می گردد. همچنین با فرض شکل هرمی کوهها، با افزایش ارتفاع مساحت کاهش می یابد که به نوبه خود حجم ذخیره برف را در کوهستان کاهش می دهد. با توجه به ضرورت بررسی اثرات تغییرات ارتفاع بر رواناب ناشی از ذوب برف، رودخانه کارون تا قبل از سد کارون ۱، به عنوان حوضه تحقیق انتخاب گردید. با استفاده از تصاویر ماهواره ای سطوح تحت برف در منطقه دریک دوره تاریخی استخراج شد. منطقه با بکارگیری نرم افزار GIS به پنج ناحیه ارتفاعی تقسیم گردید و مساحت متناظر با هر دامنه ارتفاع تعیین شد. در ادامه مدل هیدرولوژیکی SRM (Snowmelt Runoff Model) با وارد کردن متغیرهای اقلیمی موردنیاز برای دو دوره آماری شامل یک دوره ترسالی (۹۲-۱۹۹۱) و خشکسالی (۹۳-۱۹۹۲) واسنجی و اعتباریابی شد. نتایج نشان داد این مدل در پیش بینی رواناب حاصل از ذوب برف در جریان های روزانه حوضه های برف گیر فاقد داده های زمینی، با استفاده از سطح پوشش برف حاصل ازتصاویر ماهواره ای قابلیت خوبی دارد. سپس سهم هیدروگراف رواناب حاصل از ذوب برف از طریق وارد کردن سطح برف در طول دوره مورد مطالعه و با حذف (به صورت مصنوعی) ریزش باران شبیه سازی شد. بررسی تغییرات رواناب ذوب برف بازای تغییرات ارتفاع نشان داد که در حوضه مورد تحقیق با افزایش ارتفاع ذوب برف نقش بیشتری در رواناب ایفاء می کرد. با استفاده از نتایج مدل، آبدهی ویژه ناشی از ذوب برف در دو دوره آماری ترسالی و خشکسالی به ترتیب برابر با ۰٫۷۰ (m3/km2) و ۰٫۲۳ بدست آمد. حجم رواناب ناشی از ذوب برف نیز برای دو سال آبی تر (۹۲-۹۱) و خشک (۹۲-۹۳) بترتیب برابر ۱۶۸۳۳٫۹ و ۵۴۹۲٫۵ میلیون مترمکعب برآورد گردید.