مقاله تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی- توصیفی دانش آموزان ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۴۲ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی- توصیفی دانش آموزان ابتدایی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب امتحان
مقاله کورتیزول بزاقی
مقاله ضربان قلب
مقاله ارزشیابی کیفی- توصیفی
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریف عسکری زینب
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی آشتیانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری نیا مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی- توصیفی دانش آموزان ابتدایی انجام شد.
روش: این مطالعه در قالب طرح آزمایشی در مورد ۹۰ نفر از دانش آموزان انجام شد. آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های اضطراب امتحان کودکان ساراسون، شخصیت کودک و نوجوان آیزنک و عزت نفس کوپر اسمیت پاسخ دادند. ضربان قلب آنها یک هفته قبل و بعد از امتحان و روز امتحان گرفته شد. ۳۲ نفر در نمونه گیری بزاق شرکت کردند. داده ها به کمک روش تحلیل واریانس مکرر تحلیل گردید.
یافته ها: میزان کورتیزول بزاقی و ضربان قلب آزمودنی ها در روز امتحان نسبت به یک هفته قبل و بعد از امتحان به صورت معناداری افزایش یافت. رابطه معکوس و معناداری بین میزان اضطراب امتحان با میزان عزت نفس آنها وجود داشت. دانش آموزان درونگرا، پرخاشگر و روان رنجور، اضطراب امتحان بیشتری را تجربه می کنند.
نتیجه گیری: علی رغم تغییر نظام آموزشی، تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری و کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان به عمل آوردند.