مقاله تغییرات ساختار برگ گونه .Hypericum perforatum L تحت تیمار سرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۵۳ تا ۴۶۴ منتشر شده است.
نام: تغییرات ساختار برگ گونه .Hypericum perforatum L تحت تیمار سرب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل راعی
مقاله سمیت سرب
مقاله آناتومی برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلیچ سیما
جناب آقای / سرکار خانم: زرین کمر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: لباسچی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرب از فلزات سنگینی است که موجب آلودگی محیط زیست شده و اثرات متعددی بر ساختار، رشد و تولید مثل گیاهان دارد. در این تحقیق اثر سرب بر ساختار تشریحی برگ گونه Hypericum perforatum L. مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور یک دسته از گیاهان تحت تیمار آلوده کردن خاک با سرب با غلظت های صفر، ۷۵، ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ میلی گرم در کیلو گرم خاک و گروه دیگر تحت تیمار محلول پاشی بر سطح برگ با غلظت های ۰٫۷۲۴، ۱٫۴۴ و ۲٫۹ میلی مولار به مدت ۱۴ روز در شرایط گلخانه ای قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعات آناتومی و اندازه گیری های سلولی نشان داد که با افزایش غلظت سرب در خاک، بیشترین تغییرات ساختاری در بافت های اپیدرم، مزوفیل و دستجات آوندی و کلانشیم برگ ایجاد می شود. همچنین در تیمار محلول پاشی نیز سمیت سرب بافت های اپیدرم، مزوفیل و دستجات آوندی و کلانشیم و کانال های ترشحی برگ را تحت تاثیر قرار می دهد.