مقاله تغییرات زمانی – مکانی الگوهای حرارتی و کاربری شهر شیراز با استفاده از داده های سنجنده +TM&ETM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سنجش از دور و GIS ایران از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تغییرات زمانی – مکانی الگوهای حرارتی و کاربری شهر شیراز با استفاده از داده های سنجنده +TM&ETM
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دمای سطح زمین
مقاله جزایر حرارتی
مقاله سنجنده TM و +ETM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورلو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نارنگی فرد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوهای دمایی در کاربری های مختلف و میزان تاثیرگذاری آن ها بر دامنه های دمایی در شناخت میکروکلیمای شهری بسیار اهمیت دارد. فعالیت های بشری و تغییر در سیمای طبیعی شهر موجب ایجاد تفاوت هایی از نظر دما بین مناطق مرکزی شهر و حومه آن می شود، که با استفاده از تصاویر ماهواره ای می توان آن ها را سنجش و اندازه گیری و پایش کرد. هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات زمانی و مکانی الگوهای حرارتی شهری شیراز از طریق تصاویر ماهواره ای و تعیین مکان های دارای دمای بالا و بررسی نقطه ای به منظور ترسیم نقشه و تحلیل کاربری شهری است. روش تحقیق، استفاده از تصاویر ماهواره LANDSAT سنجنده ETM+، با قدرت تفکیک ۶۰ متر از باند ۲ –  (High Gain) 6در نادیر سنجنده +ETM و باند ۶ سنجنده TM به منظور استخراج الگوی حرارتی شهر و همچنین تهیه نقشه های کاربری برای پایش تغییرات کاربری شهر شیراز در بازه زمانی ۲۴ ساله بوده است. نتایج در این پژوهش نشان داد سطوح بایر خاکی فاقد پوشش گیاهی حاشیه شهر بیشترین میزان دما را دارند و در کاربرهای شهری نیز دمای بافت های فشرده و فرسوده شهری بیش از دیگر مناطق مسکونی است. بدین ترتیب حلقه های دمایی با مناطق آلوده و پرترافیک شهری انطباق دارند؛ و سردترین مناطق نیز با کاربری پوشش گیاهی منطبق اند. ناگفته نماند که تغییرات کاربری در دوره آماری حاکی از روندی کاهشی برای کاربری بایر به نفع کاربری شهری است.