مقاله تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت تاثیر کاربرد مقادیر نیتروژن، منیزیم و منگنز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت تاثیر کاربرد مقادیر نیتروژن، منیزیم و منگنز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریحان
مقاله نیتروژن
مقاله منیزیم
مقاله منگنز
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی پیرکوهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در ۳ تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل کود نیتروژن در چهار سطح صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی منیزیم و منگنز در دو سطح صفر و نیم کیلوگرم در هکتار به صورت فاکتوریل به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. اثرات ساده عوامل آزمایش نشان داد کاربرد ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص با ۰٫۳۲% و ۴۱٫۹۸ در هکتار، محلول پاشی نیم کیلوگرم در هکتار منیزیم خالص به ترتیب با میانگین ۰٫۳۹% و ۵۲٫۶۷ کیلوگرم در هکتار و استفاده از نیم کیلوگرم در هکتار منگنز خالص با ۰٫۳۶% و ۴۷٫۰۶ کیلوگرم در هکتار بیشترین درصد اسانس و عملکرد اسانس را به خود اختصاص داد. بیشترین درصد اسانس و عملکرد اسانس تحت تاثیر اثر متقابل دوگانه مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و محلول پاشی منیزیم به میزان نیم کیلوگرم در هکتار به ترتیب با میانگین ۰٫۵۱% و ۷۲٫۰۶ کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. اثر متقال سه گانه عوامل آزمایشی بر صفات مورد آزمایش نشان داد، تیمار نیتروژن ۱۵۰ کیلو گرم در هکتار، منیزیم نیم کیلوگرم در هکتار و منگنز نیم کیلوگرم در هکتار به ترتیب با میانگین ۰٫۵۵% و ۷۹٫۷۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین درصد اسانس و عملکرد اسانس را تولید نمود.