مقاله تغییرات حسی دوطرفه در زانو جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار با قطع عضو یک طرفه زیر زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تغییرات حسی دوطرفه در زانو جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار با قطع عضو یک طرفه زیر زانو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حس عمقی
مقاله قطع عضو یک طرفه زیر زانو
مقاله سازماندهی مجدد مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورسته علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زرندی زینت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در پی قطع عضو اندام تحتانی درونداد های حسی پیکری، فعالیت عضله و تحرک مفصل در ناحیه قطع شده به خطر می افتد. اهداف مطالعه حاضر (۱) مقایسه حس عمقی زانوی پای قطع شده جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار و (۲) مقایسه حس عمقی زانوی پای سالم با پای قطع شده در جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار و افراد سالم است.
مواد و روش ها: در این مطالعه ۸ جانباز ورزشکار (۴۶٫۳۸±۲٫۷۷ سال) و ۶ جانباز غیرورزشکار (۴۷٫۸±۶٫۰۶ سال) با قطع عضو یک طرفه زیر زانو و ۸ فرد سالم (۴۶٫۷۵±۲٫۶۱ سال) انتخاب شدند. حس وضعیت مفصل از طریق بازسازی فعال زاویه (۴۵ درجه فلکشن) با استفاده از دستگاه الکتروگونیامتر و حس نیرو از طریق تولید مجدد نیروی هدف (۵۰% حداکثر نیروی ایزومتریک اکستنشن زانو) با استفاده از دستگاه دینامومتر، برای بررسی حس عمقی مفصل زانو ارزیابی شد. از آزمون هایواریانس یک راهه و تی برای بررسی داده ها استفاده شد.
نتایج: نشان دادند که جانبازان غیرورزشکار نسبت به جانبازان ورزشکار و افراد سالم دقت کمتری در بازسازی زاویه در پای قطع شده داشتند (p<0.05)، در حالی که تفاوت معناداری در خطای مطلق بازسازی نیروی هدف در هر دو پا بین جانبازان ورزشکار، غیرورزشکار و افراد سالم مشاهده نشد. همچنین تفاوت خطای بازسازی زاویه و نیرو بین پای سالم و قطع شده در دو گروه جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار معنادار نبود (p>0.05).
بحث: مقایسه جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار با افراد سالم نشان می دهد که احتمالا ورزش می تواند به بهبود حس وضعیت مفصل در افراد قطع عضو کمک کند. عدم وجود تفاوت معنادار در حس عمقی پای سالم و قطع شده در هر دو گروه می تواند به علت سازماندهی مجدد کورتکس حسی حرکتی طرف سالم و قطع شده پس از قطع عضو باشد. به نظر می رسد با توجه به اهمیت حس عمقی در کنترل حرکت و راه رفتن جانبازان قطع عضو و متفاوت بودن نتایج حس عمقی و حس نیرو مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری باشد.