مقاله تغییرات جمعیت کنه شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه آن، کنه (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تغییرات جمعیت کنه شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه آن، کنه (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم آباد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی توزیع فضایی
مقاله تغییرات جمعیت
مقاله خیار
مقاله Neoseiulus barkeri
مقاله Tetranychus urticae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی پور یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: بحیرایی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات جمعیت و نوع الگوی توزیع فضایی کنه شکارگر Neoseiulus barkeri Hughes و طعمه آن، کنه Tetranychus urticae Koch، در مزارع خیار منطقه سراب چنگایی در غرب شهرستان خرم آباد در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی تغییرات کنه شکارگر و طعمه آن نشان داد که میانگین تراکم جمعیت کنه ها در سال ۱۳۸۷ بیش تر از سال ۱۳۸۸ بود. در سال ۱۳۸۷ اوج جمعیت کنه تارتن دولکه ای در دهه اول مرداد ماه و اوج جمعیت کنهN. barkeri دهه اول شهریور ماه بود. در سال ۱۳۸۸ جمعیت هر دو گونه در اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور ماه دارای بیش ترین فراوانی بود. بررسی عکس العمل کنه ی شکارگر N. barkeri نسبت به تراکم جمعیت کنه آفت که با تعیین همبستگی بین میانگین تراکم جمعیت کنه آفت و کنه شکارگر تعیین شد نشان داد که همبستگی مثبت بین آن ها وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که کنه شکارگر N. barkeri به صورت ماده بارور و به صورت غیراجباری داخل خاک زمستان گذرانی می کند. برای تعیین الگوی توزیع فضایی کنه شکارگر و طعمه آن از روش رگرسیونی تیلور استفاده شد و این الگو برای هر دو گونه از نوع تجمعی به دست آمد. تعیین ارتباط تغییرات جمعیت و الگوی توزیع فضایی یک آفت و شکارگر آن می تواند در طراحی و اجرای برنامه های کنترل تلفیقی با آن آفت موثر باشد.