مقاله تغییرات بیان ژن لیپوکالین-۲ بافت چربی در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۷۸ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تغییرات بیان ژن لیپوکالین-۲ بافت چربی در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیپوکالین -۲
مقاله NGAL
مقاله موش های صحرایی دیابتی
مقاله فعالیت ورزشی
مقاله بیان ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی گرکانی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی اندارگلی میرهادی
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی رزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لیپوکالین -۲ آدیپوکین جدیدی است که به تازگی شناسایی گردیده است. غلظت لیپوکالین -۲ با التهاب خفیف، چاقی، افزایش قند خون و سندرم متابولیک ارتباط مثبت دارد. داده های اندکی پیرامون تاثیر فعالیت ورزشی بر غلظت لیپوکالین -۲ وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی بر بیان ژن لیپوکالین -۲ در بافت چربی موش های صحرایی دیابتی بود.
مواد و روش ها: ۲۰ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزن ۵±۱۶۰ گرم پس از القای دیابت به طور تصادفی به ۱ گروه کنترل و ۳ گروه تمرینی تقسیم شدند. گروه های تمرین برای یک نوبت با سرعت ۲۰ متر در دقیقه به مدت ۴۵ دقیقه روی نوارگردان دویدند. حیوانات در گروه های مجزا به ترتیب بلافاصله، ۴ ساعت و ۲۴ ساعت پس از فعالیت ورزشی بیهوش شدند و نمونه برداری از آن ها انجام گرفت. بیان ژن لیپوکالین -۲ بافت چرب، گلیکوژن کبد و گلوکز پلاسما همراه با پروفایل لیپیدی اندازه گیری گردید.
یافته ها: بیان ژن لیپوکالین -۲ پس از ۴ و ۲۴ ساعت از فعالیت ورزشی به طور معنی داری کاهش یافت. سطح کلسترول ـ HDL و اسیدهای چرب آزاد غیراشباع پلاسمایی بلافاصله پس از فعالیت افزایش و گلیکوژن کبد کاهش معنی داری را نشان داد.
نتیجه گیری: کاهش بیان ژن لیپوکالین -۲ پس از یک جلسه فعالیت ورزشی در موش های صحرایی دیابتی ممکن است بیان گر نقش فعالیت ورزشی در کاهش التهاب ناشی از دیابت باشد. با این وجود، پژوهش های بیشتر برای درک ساز و کارهای موثر بر آن ضرورت دارد.