سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صیاد بداقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو

چکیده:

بدنیال رشد جمعیت جهان تقاضای روزافزون استفاده از منابع آبی در نقاط مختلف دنیا کاملا نمایان شده است خشکسالی و محدودیت منابع آبی و نیز تعهد جهانی کشورها در قبال اهداف توسعه هزاره Millennium Development Goals (MDGs سازمان ملل متحد مدیریت تغذیه آبخوان management (MAR)of aquifer recharge را به یک شیوه مناسب تامین آب شرب د رکشورهای مختلف دنیا از جمله اروپا و امریکا تبدیل کرده است استفاده از فرایندهای soil-aquifer treatment(SAT) خصوصا river (RBF) artificial recharge(AR) و bank filtration برای تامین آب شرب در برلین و مصر رایج شده است شناسایی (AOI)adsorbable organic iodine و (AMDOPH 1-acetyl-1-methyl-2-dimethyoxamoyl-2-) atrazineو phenylhydrazide در محیطهای آبی و نیز اثرات سوء شناخته شده آنها توجهات جهانی را بر انگیخته است این مرور به بررسی نتایج برخی از مطالعات انجام شده در زمینه میزان حذف CECs cotaminant emerging concern در تغذیه مصنوعی پرداخته است.