سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ح ملاحسینی – عضو هیئت علمی
ا بنایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
م عبدالباقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
م فخرایی لاهیجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی چگونگی تغذیه بهینه در کشت هیدروپونیک ژربرا در قالب طرح اماری اسپلیت پلات با سه تکرار در گلخانه تجارتی واقع در نیلستان پاکدشت انجام شد فاکتور اصلی غلظت محلول غذایی در چهار سطح شامل غلظت پایه عناصر ماکرو در محلول جانسون C1=1433,8mgr/lit و ۱/۱ برابر غلظت محلول جانسون C2=1577,2mgr/lit و ۱/۳ برابر غلظت جانسون C3=1864mgr/lit و ۱/۵ برابرغلظت محلول جانسون C3=2150,7mgr/lit وفاکتور فرعی در سه سطح شامل رقم زرد Casmo=Ca رقم صورتی Queen victoria =Qu و رقم بنفش Treazer=Tr بود. تجزیه و ت حلیل اماری نتایج نشان داد که صفات تعدادگل و زمان ماندگاری در بین تیمارهای غلظت رقم و اثرات متقابل آنها در سطح احتمال ۱% معنی دار بود و صفات طول دمگل، قطر گل و شروع گلدهی ما بین تیمارهای غلظت و اثر متقابل غلظت و رقم از لحاظ اماری معنی دار نشد ولی مابین تیمارهای رقم در سطح احتمال ۱% معنی دار شد