مقاله تغذیه متناسب گوجه فرنگی با پتاسیم و روی در شرایط تنش خشکی ایجاد شده با پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در سیستم آبکشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تغذیه متناسب گوجه فرنگی با پتاسیم و روی در شرایط تنش خشکی ایجاد شده با پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در سیستم آبکشت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت تولیدات گیاهی
مقاله تنش های محیطی
مقاله ویژگی های فیزیولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوق فرزانه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتمداری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خوشگفتارمنش امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مصدقی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شرایط تنش خشکی، علاوه بر ممانعت جذب آب، فراهمی و جذب عناصر غذایی مختلف هم محدود می شود. تغذیه متناسب به عنوان یکی از روش های مدیریت تولید گیاهی در شرایط تنش های مختلف محیطی شناخته شده است. خشکی و کمبود عناصری مانند پتاسیم و روی در این شرایط با تاثیر بر مقدار آب و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه، کاهش کیفیت و کمیت گیاهان را در پی دارند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بر همکنش سطوح مختلف پتاسیم (۶٫۰، ۳ و ۶ میلی مولار) از منبع نیترات پتاسیم، سطوح مختلف روی (صفر، ۱ و ۲ میکرومولار) از منبع سولفات روی، در شرایط تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول ((PEG (صفر، ۵۵ و ۱۱۰ گرم در لیتر) بر تعدادی از شاخص های وضعیت آبی و ویژگی های فیزیولوژیک گیاه گوجه فرنگی در سیستم آبکشت انجام شد. نتایج نشان داد که برهمکنش خشکی، پتاسیم و روی بر وزن خشک شاخساره و ریشه، مقدار کلروفیل و پرولین برگ و درصد نشت یونی ریشه معنی دار شد. افزودن پتاسیم و روی وضعیت آبی گیاه را بهبود بخشید، اما اثر روی بر پتانسیل آب برگ معنی دار نشد. تنش خشکی، مقدار کلروفیل را افزایش و گروه های سولفیدریل را کاهش داد. مصرف پتاسیم در غلظت زیاد منجر به افزایش نشت یونی ریشه شد.