سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی بی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
مهدی کسرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

اولین گام برای تعیین استاندارد کیفی محصولات کشاورزی و باغی و همچنین بهبود خطوط مختلف فرآوری محصولات، تشخیص ویژگی های متنوع فیزیکی و مکانیکی محصولات و تغییرات آنها د اثر عوامل گوناگون است گلرنگ از جمله محصولات استراتژیک مورد نظر در بخش دانه های روغنی می باشد، دانه گلرنگ منبع غنی از روغن می باشد. هدف از این تحقیق تعیین خواص فیزیکی دانه های گلرنگ بوده است. هشت رقم خالص گلرنگ (پدیده، محلی اصفهان، فرامال، اصفهان ۱۴، گلدشت، سینا ۴۱۱، آسنتریا، ورامین) از مراکز تحقیقات کشاورزی داراب، اصفهان و کرج تهیه شد. طول و عرض، ارتفاع ، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، وزن هزار دانهه، حجم و مساحت سطح رویه، ضریب کرویت بذر، چگالی جامد ، چگالی توده، و تخلخل برای هر ۸ رقم گلرنگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین ارقام و ابعاد هندسی (طول، عرض، ضخامت) رابطه معنی داری وجود دارد و بیشترین وزن هزار دانه را رقم سینا ۴۱۱ (g 3±۶۰) و کمترین رقم محلی اصفهان (g 0/2±۲۹) داشتند. ضریب اصطکاک ایستایی بذر گلرنگ نیز میانگین رطوبتی (۱±۴%) بر پایه تر بر روی چهار سطح آهن گالوانیزه، تخته سه لایه، شیشه و لاستیک مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف معنی داری بین ارقام مختلف و ضریب اصطکاک بود که بیش ترین ضریب اصطکاک برای رقم پدیده بر روی سطح لاستیکی (۰/۰۱±۰/۴۷) و کمترین مقدار را رقم آسنتریا و ورامین بر روی سطح شیشه ای (۰/۰۱±۰/۳۳)داشت.