سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد شفیع پورمطلق – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
منیره ترابی نهاد –

چکیده:

بی تردید ارتقای و بهبود روحیه پرستاران مستلزملوازمی است که آن را تامین می کند یکی از آن لوازم بهره گیری از یادگیری سازمانی است هدفمقاله حاضر تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی با کاهش اضطراب افسردگی و احساس عدم دلبستگی شغلی پرستاران است پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بودها ست جامعه آماری این پژوهش را کلهی پرستاران مراکز خدمات درمانی بیمارستانی غیردولتی شهراصفهان تشکیل داده اند که ۱۰۰ نفر ازاین پرستاران بطور تصادفی برای تحقیق انتخاب شده اند برای گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه یادگیری سازمانی محقق ساخته، اضطراب لورنس، افسردگی بک و عدم دلبستگی شغلی محقق ساخته استفاده گردید برای تجزیه و تحلیل از روش رگرسیون چندگانه گام به گام و مدل معادلات ساختاری استفاده شده ست. یادگیری سازمانی برکاهش اضطراب کاهش افسردگی کاهش عدم دلبستگی شغلی پرستاران نقش مهمی را ایفا می کند لذا باید بستر فراهم شود تا پرستاران بیش از پیش درجهت ارتقای سطح اطلاعات حرفه ای خود اقدام نمایند.