سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی روحانی – گروه مهندسی آب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
عبدالمجید لیاقت – گروه آبیاری و آبادانی – دانشگاه تهران

چکیده:

آب مورد نیاز گیاهان بر اساس تبخیر و تعرق گیاه مرجع (چمن استاندارد فرضی) تخمین زده می شود[ ١٠ ]. شناسایی رقمی که با چمن استاندارد نیاز آبی یکسان و یا مشابهی داشته باشد ضرورت دارد. در این تحقیق نیاز آبی ۲ رقم چمن ( یک رقم گرمسیری و یک رقم ورزشی) در تعداد ۱۲ لایسیمتر به روش وزنی در دو نوع خاک زراعی با بافت رس سیلتی و ماسه ای با بافت لوم شنی اندازه گیری گردید و نتایج زیر به دست آمد: متوسط مقادیر تبخیر و تعرق در چمن های گرمسیری و ورزشی در خاک زراعی به ترتیب ۷/۶۴ میلیمتر در روز ۷/۶۰ در روز بدست آمد و در خاک ماسه ای به ترتیب ۷/۸۱ میلیمتر در روز و ۷/۹۰ میلیمتر در روز حاصل شد. سرعت تبخیر و تعرق در هر یک از ۲ رقم چمن مورد آزمایش در خاک های زراعی و ماسه ای متفاوت بود بطوریکه آب مورد نیاز دو رقم چمن گرمسیری (Bermodugrass) و ورزشی در خاک ماسه ای نسبت به خاک زراعی بیشتر گردید. تغییرات تبخیر و تعرق از متوسط تبخیر و تعرق چمن مرجع کمتر بود. با توجه به محاسبه ضرایب همبستگی در چهار آزمایش با تغییرات تبخیر و تعرق چمن مرجع بیشترین میزان همبستگی بین چمن مرجع و چمن گرمسیری در خاک زراعی بدست آمد.