سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح الله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشکده پردیس ابوریحان دانشگاه
سیدمحمودرضا بهبهانی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشکده پردیس ابوریحان دانشگاه ته
محمدهادی نظریفر – کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشکده پردیس ابوریحان دان

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های خزنده طبیعی است که بسیاری ازمناطق را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث بروز بسیاری از دشواری ها از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره شده است. شناخت و بررسی رفتار خشکسالی ها و ناحیه تحت تأثیر آن ها می تواند کمکی در راستای برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب و تعیین نقاط حساس و آسیب پذیر باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های بارش ماهانه۲۰ ایستگاه درداخل و خارج حوزه گاماسیاب در طول دوره آماری ۳۰ شاخص استاندارد شده بارش در مقیاس زمانی ۱۲ ماهه شدت خشکسالی محاسبه شد.سپس نقشه ی پهنه بندی شدت خشکسالی برای تعمیم مقادیر نقطه ای شاخصSPI به سطح منطقه از روش عکس فاصله ها (IDW) تهیه و مورد برسی قرار گرفت. نقشه گستره بزرگی شدیدترین خشکسالی ها مربوط به قسمت های جنوب و جنوب شرقی در اطراف ایستگاه های جوکار و وسنج می باشد. بنابراین برای کاهش آسیب های برآمده از پدیده خشکسالی باید بیش از پیش برنامه های مختلف پایش و پیش بینی خشکسالی در دستور کار برنامه ریزان ملی و منطقه ای قرار گرفته و مدیریت ریسک خشکسالی را جایگزین مدیریت بحران نمایند.