سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد دلیری – بورسیه و کاندیدای دکتری مهندسی آب دانشکده عمران محیط زیست استرالیا
حسن سیدسراجی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
حسن احمدی – استاد گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه یک روش کاربردی جهت تعیین گروه های هیدرولوژیکی خاک از روی رخساره ژئومورفولوژی و شیب می باشد اهمیت این روش با توجه به مفهوم تعیین CN مجانبی و توصیه محققان متعدد مبنی بر براورد شماره منحنی منطقه ای و آنالیز آمار هیدرومتری بیشتر می شود همچنین از صرف هزینه و وقت در بسیاری از پروژه های کنترل سیل که تنها هدف مطالعات خاکشناسی براورد CN است جلوگیری می گردد دراین تحقیق سیلاب رودخانه های بالا دست حوزه ابخیز گلینک با استفاده از روش شماره منحنی پیشنهادی با مقدار سیلاب محاسبه شده از روش شماره منحنی معمول روش استدلالی و روش کریگر واسنجی شده مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان میدهد که مقدار مجموع مربعات باقیمانده RSS دبی های سییل تخمینی با استفاده از روش شماره منحنی پیشنهادی معادل ۳۱/۵ روش شماره منحنی معمول معادل ۱۰۳/۸۵ و روش استدلالی معادل ۱۱/۳۹ نسبت به روش کریگر واسنجی شده توسط آنالیز امار سیل ایستگاه گلینک در منطقه می باشد لذا استفاده از روش ابداعی در شرایط مشابه زئومورفوکلیماتولوژی جهت براورد شماره منحنی آغازین درواسنجی مجانبی مدل توصیه می شود.