سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسلم خداویسی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناس
رضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد
اسدا… محبوبی –
علی چهرازی – شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

سازند سورمه معادل سازند عرب یکی از سنگ مخزن های مهم گروه خامی برای تجمع مواد هیدروکربوری می باشد . این سازندمتشکل از لایههای کربناته دولومیتی و انیدریتی است که لایههای انیدریتی نقش پوش سنگ را برای لایههای دولدومیتی ایفا می کنند. سن این سازند در این ناحیه ژوراسیک پایانی )کیمرجین- تیتونین( می باشد. تعیین گروه سدنگی مخزندیRock Typing فرایندی است که در طی آن رخسارههای زمین شناسی با رفتار دینامیک خود مشخص میشوند. به عبارت دیگر تعیین گونه سدنگی مخزنی یک فرایند ارتباط دهنده بین زمین شناسی و پتروفیزیک است. هر واحد جریدانی بدا نشدانگر زون جریدانی مدرتب مدی باشدد بنابراین زون بندی یک مخزن با استفاده از نشانگر های زون جریانیFZI(و شناسایی واحدهای جریانیFlow Unitمیتواند برای ارزیابی کیفیت مخزنی بر اساس روابط تخلخل-تراوایی استفاده شود. برای بررسی کیفیدت مخزنی و مشدخص کدردن توزیع فضایی شاخصهای پتروفیزیکی در این سازند، از ارتباط تخلخل و تراوایی با هم و هم چنین ارتباط این پارامترها با گونههای سنگیاستفاده شده است و در نهایت واحدهای جریانیFlow Unit وگونههای سنگی شناسایی شدند. در این مطالعه سازند سورمه بده ۶ واحد جریانی تقسیم شده است. واحدهای جریانی شناسایی شده با ضریب هبستگی بالا در نتیجه دارای کیفیدت مخزنی مناسبی میباشند.