سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کرامتی – ریاست مرکز مطالعات مخازن پژوهشگاه صنعت نفت
علیرضا شاکری – کارشناسارشد واحد پژوهش زمین شناسی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت
نفیسه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی نفت

چکیده:

در این مطالعه به بررسی و شناخت گروههای سنگی مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران پرداخته شده اس ت. برای تعیین گرو ههای سنگی مخزنی از تلفیق نتایج حاصل ا زآنالیزهای مغزه ه ا، مطالعه مقاطع نازک و مطالعه با میکروسکوپ پلاریزان همراه با لاگهای پتروفیزیکی استفاده شد. در توصیف نمونه های مغزه از دیدگاه زمین شناسی تعداد ۱۸۵ نمونه از س ازند سروک از عمق ۲۷۷۹ تا ۲۸۵۹٫۹ متری از چاه مورد نظر مورد مطالعه ماکروسکوپی با استفاده از لوپ با بزرگنمایی ۱۰ برابر ومطالعه میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان گردید که در این مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از نمونه های مغزه(Thin section به منظور مطالعات پتروگرافی و بافت و ساخت رسوبی مورد برر سی قرار گرفت . با مطالعه میکروسکوپی مقاطع نازک کلیه خصوصیات پتروگرافی که شامل لیتولوژ ی(آهکی، دلومیتی و…) ، نوع آلوکم ه ا( اسکلتی، غیر اسکلت ی) ، بافت، فرایندهای دیاژن ز محیط رسوبی، رخساره های میکروسکوپ ی( میکروفاسی س) مشخص گردی د. پس از مطالعه مقاطع از دیدگاه زمین شناسی به مطالعه و بررسی آنها جهت تشخیص کیفیت مخزنی پرداخته شد و یکی از مهم ترین پارامترهای پتروفیزیکی ( تخلخل) مورد بررسی قرار گرف ت. با توجه به بررسی و مقایسه تخلخل به تراوایی هر بخش از این اینتروال ۵ گروه سنگی مخزنی تشخیص داده شد.